Tổng hợp Tiêu Chuẩn PCCC cập nhật mới nhất năm 2023

Du Thao Tieu Chuan Quoc Gia Ve Pccc Moi Nhat

Tiêu Chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy cập nhật đầy đủ và mới nhất năm 2023 cho kỹ sư cơ điện

I. Tiêu chuẩn TCVN về thiết bị phòng cháy, chữa cháy

1. TCVN 3890:2023 – Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí

1.1 Tiêu chuẩn TCVN 3890:2023 quy định về trang bị, bố trí phương tiện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho nhà, công trình, đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo quy định [5], khi:

– Xây dựng mới;

– Cải tạo làm tăng quy mô hoặc chuyển đổi công năng sử dụng của gian phòng, nhà, công trình;

– Cải tạo làm tăng quy mô của khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo quy định [5].

– Thay đổi hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của gian phòng, nhà, công trình theo hướng tăng tính chất nguy hiểm cháy.

1.2 Đối với nhà và công trình ngoài việc tuân thủ tiêu chuẩnTCVN 3890:2023 còn phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn riêng của các loại hình công trình đó, trong trường hợp có quy định khác với quy định tại tiêu chuẩn này, phải áp dụng quy định có yêu cầu cao hơn.
1.3 Đối với nhà và công trình chưa có quy định cụ thể thì nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về PCCC theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành cấp Bộ về phòng cháy và chữa cháy.

2. TCVN 5740:2009 – Phương tin phòng cháy cha cháy – Vòi đẩy cha cháy – Vòi đẩy bng si tng hp tráng cao su

3. TCVN 6100:1996 – Phòng cháy cha cháy – Cht cha cháy – Cacbon đioxit

4. TCVN 6101:1996 – Thiết b cha cháy – H thng cha cháy cacbon đioxit – Thiết kế và lp đặt

5. TCVN TCVN 6305-1:2007 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler

6. TCVN TCVN 6305-2:2007 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 2: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước

7. TCVN TCVN 6305-3:2007 – Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Phần 3: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van ống khô

8. TCVN 6305-4:1997 – Phòng cháy cha cháy – H thng sprinklơ t động – Phn 4: Yêu cu và phương pháp th đối vi cơ cu m nhanh

9. TCVN 6305-5:2009 – Phòng cháy và cha cháy – H thng sprinkler t động – Phn 5: Yêu cu và phương pháp th đối vi van tràn

10. TCVN 6305-6:2013 – Phòng cháy cha cháy – H thng Sprinkler t động – Phn 6: Yêu cu và phương pháp th đối vi van mt chiu

11. TCVN 6305-7:2006 – Phòng cháy, cha cháy – H thng sprinkler t động – Phn 7: Yêu cu và phương pháp th đối vi sprinkler phn ng nhanh ngăn chn sm (ESFR)

 • Ti TCVN 6305-7:2006 ti đây

12. TCVN 6305-8:2013 – Phòng cháy cha cháy – H thng Sprinkler t động – Phn 8: Yêu cu và phương pháp th đối vi van báo động khô trác động trước

13. TCVN 6305-9:2013 – Phòng cháy cha cháy – H thng Sprinkler t động – Phn 9: Yêu cu và phương pháp th đối vi đầu phun sương

14. TCVN 6305-10:2013 – Phòng cháy cha cháy – H thng Sprinkler t động – Phn 10: Yêu cu và phương pháp th đối vi sprinkler trong nhà

15. TCVN 6305-11:2006 – Phòng cháy, cha cháy – H thng sprinkler t động – Phn 11: Yêu cu và phương pháp th đối vi giá treo ng

16. TCVN 6305-12:2013 – Phòng cháy cha cháy – H thng Sprinkler t động – Phn 12: Yêu cu và phương pháp th đối vi các chi tiết có rãnh đầu mút dùng cho h thng đường ng thép

17. TCVN 6379:1998 – Thiết b cha cháy – Tr nước cha cháy – Yêu cu k thut

18. TCVN 7278-1:2003 – Cht cha cháy – Cht to bt cha cháy – Phn 1: Yêu cu k thut đối vi cht to bt cha cháy độ n thp dùng phun lên b mt cht lng cháy không hoà tan được vi nước

19. TCVN 7278-2:2003 – Cht cha cháy – Cht to bt cha cháy – Phn 2: Yêu cu k thut đối vi cht to bt cha cháy độ n trung bình và cao dùng phun lên b mt cht lng cháy không hoà tan được vi nước

20. TCVN 7278-3:2003 – Cht cha cháy – Cht to bt cha cháy – Phn 3: Yêu cu k thut đối vi cht to bt cha cháy độ n thp dùng phun lên b mt cht lng cháy hoà tan được vi nước

21. TCVN 7336:2021 – Phòng cháy và cha cháy H thng cha cháy t động bng nước, bt Yêu cu thiết kế và lp đặt

22. TCVN 7435-1:2004 – Phòng cháy, cha cháy – Bình cha cháy xách tay và xe đẩy cha cháy – Phn 1: La chn và b trí

23. TCVN 7435-2:2004 – Phòng cháy, cha cháy – Bình cha cháy xách tay và xe đẩy cha cháy – Phn 2: kim tra và bo dưỡng

24. TCVN 7568-1:2006 – H thng báo cháy – Phn 1: Quy định chung và định nghĩa

25. TCVN 7568-2:2013 – H thng báo cháy – Phn 2: Trung tâm báo cháy

26. TCVN 7568-3:2015 – H thng báo cháy – Phn 3: Thiết b báo cháy bng âm thanh

27. TCVN 7568-4:2013 – H thng báo cháy – Phn 4: Thiết b cp ngun

28. TCVN 7568-5:2013 – H thng báo cháy – Phn 5: Đầu báo cháy kiu đim

29. TCVN 7568-6:2013 – H thng báo cháy – Phn 6: Đầu báo cháy khí Cac Bon Monoxit dùng pin đin hóa

30. TCVN 7568-7:2015 – H thng báo cháy – Phn 7: Đầu báo cháy khói kiu đim s dng ánh sáng, ánh sáng tán x hoc ion hóa

31. TCVN 7568-8:2015 – H thng báo cháy – Phn 8: Đầu báo cháy kiu đim s dng cm biến cacbon monoxit kết hp vi cm biến nhit

32. TCVN 7568-9:2015 – H thng báo cháy – Phn 9: Đám cháy th nghim cho các đầu báo cháy

33. TCVN 7568-10:2015 – H thng báo cháy – Phn 10: Đầu báo cháy la kiu đim

34. TCVN 7568-11:2015 – H thng báo cháy – Phn 11: Hp nút n báo cháy

35. TCVN 7568-12:2015 – H thng báo cháy – Phn 12: Đầu báo cháy khói kiu đung truyn s dng chùm tia chiếu quang hc

36. TCVN 7568-13:2015 – H thng báo cháy – Phn 13: Đánh giá tính tương thích ca các b phn trong h thng

37. TCVN 7568-14:2015 – H thng báo cháy – Phn 14: Thiết kế, lp đặt, vn hành và bo dưỡng các h thng báo cháy trong nhà và xung quanh tòa nhà

38. TCVN 7568-15:2015 – H thng báo cháy – Phn 15: Đầu báo cháy kiu đim s dng cm biến khói và cm biến nhit

39. TCVN 7568-16:2016 – H thng báo cháy Phn 16: Thiết b điu khin và hin th ca h thng âm thanh

40. TCVN 7568-17:2016 – H thng báo cháy Phn 17: Thiết b cách ly ngn mch

41. TCVN 7568-18:2016 – H thng báo cháy Phn 18: Thiết b vào/ra

42. TCVN 7568-19:2016 – H thng báo cháy Phn 19: Thiết kế, lp đặt, chy th và bo dưỡng các h thng âm thanh dùng cho tình hung khn cp

43. TCVN 7568-20:2016 – H thng báo cháy Phn 20: B phát hin khói công ngh hút

44. TCVN 7568-21:2016 – H thng báo cháy Phn 21: Thiết b định tuyến

45. TCVN 7568-22:2016 – H thng báo cháy Phn 22: Thiết b phát hin khói dùng trong các đường ng

46. TCVN 7568-23:2016 – H thng báo cháy Phn 23: Thiết b báo động qua th giác

47. TCVN 7568-25:20XX_D tho – Phòng cháy cha cháy – H thng báo cháy – Phn 25: Các thành phn s dng kết ni bng đường truyn vô tuyến

48. TCVN 7568-29:2023_D tho ln 2 – Phòng cháy cha cháy – H thng phát hin và báo động cháy – Phn 29: Đầu báo cháy video – Yêu cu k thut và phương pháp th

49. TCVN 8522:2010 – Đệm không khí cu người 20m và 45m

50. TCVN 8523:2010 – ng tt cu người 30m

51. TCVN 12110:2018 – Phòng cháy cha cháy – Bơm ly tâm cha cháy loi khiêng tay dùng động cơ đốt trong – Yêu cu k thut và phương pháp kim tra

52. TCVN 12314-1:2018 – Cha cháy- Bình cha cháy t động kích hot- Phn 1: Bình bt loi treo

53. TCVN 12314-2:2022 – Phòng cháy cha cháy Bình cha cháy t động kích hot Phn 2: Bình khí cha cháy

54. TCVN 12653-1:2019 – Phòng cháy cha cháy – ng và ph tùng đường ng CPVC dùng trong h thng sprinkler t động – Phn 1: Yêu cu k thut

55. TCVN 12653-2:2019 – Phòng cháy cha cháy – ng và ph tùng đường ng CPVC dùng trong h thng sprinkler t động – Phn 2: Phương pháp th

56. TCVN 13260:2021 – Phòng cháy cha cháy – Bình cha cháy mini – Yêu cu k thut và phương pháp th

 • Ti TCVN 13260:2021 ti đây

57. TCVN 13261:2021 – Phòng cháy cha cháy – Lăng cha cháy phun cm tay – Yêu cu k thut và phương pháp th

 • Ti TCVN 13261:2021 ti đây

58. TCVN 13316-1:2021 – Phòng cháy cha cháy – Xe ô tô cha cháy – Phn 1: Yêu cu chung và phương pháp th

 • Ti TCVN 13316-1:2021 ti đây

59. TCVN 13418:2022 – Phòng cháy cha cháy Lăng phun bt cha cháy cm tay Yêu cu k thut và phương pháp th

 • Ti TCVN 13418:2022 ti đây

60. TCVN 13455:2022 – Phòng cháy cha cháy ng mm bng kim loi kết ni đầu phun trong h thng sprinkler t động Yêu cu k thut và phương pháp th

61. TCVN 13456:2022 – Phòng cháy cha cháy Phương tin chiếu sáng s c và ch dn thoát nn Yêu cu thiết kế, lp đặt

62. TCVN 13457-1:2022 – Phòng cháy cha cháy Cht cha cháy gc nước Phn 1: Yêu cu k thut và phương pháp th đối vi cht ph gia

II. Tiêu chuẩn TCVN về chữa cháy

1. TCVN 13657-1:2023 – Phòng cháy cha cháy – H thng cha cháy phun sương áp sut cao – Phn 1: Yêu cu thiết kế và lp đặt

Tiêu chuẩn TCVN 13657-1:2023 quy định các yêu cầu đối với việc thiết kế và lắp đặt hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao cho nhà và công trình.

Tiêu chuẩn TCVN 13657-1:2023 không áp dụng để thiết kế hệ thống chữa cháy bằng nước, bọt cho đám cháy kim loại, cũng như các chất và vật liệu có hoạt tính hóa học mạnh, bao gồm:
– Các chất phản ứng với chất chữa cháy gây nổ (hợp chất nhôm, kim loại kiềm, …);

– Các chất phân hủy khi tương tác với chất chữa cháy và giải phóng các khí dễ cháy (hợp chất lithium, azide chì, hydrua nhôm, kẽm, magie, …);

– Các chất tương tác với chất chữa cháy có tác dụng tỏa nhiệt mạnh (axit sulfuric, titan clorua, …);

– Các chất tự cháy khi tiếp xúc với nước (natri hydrosulfite, …).

2. TCVN 5739:1993 – Thiết b cha cháy – Đầu ni

3. TCVN 6102:2020 – Phòng cháy cha cháy – Cht cha cháy – Bt

 • Ti TCVN 6102:2020 ti đây

4. TCVN 7026:2013 – Cha cháy – Bình cha cháy xách tay – Tính năng và cu to

5. TCVN 7027:2013 – Cha cháy – Bình cha cháy có bánh xe – Tính năng và cu to

6. TCVN 7161-1:2022 – H thng cha cháy bng khí Tính cht vt lý và thiết kế h thng Phn 1: Yêu cu chung

7. TCVN 7161-5:2021 – H thng cha cháy bng khí – Tính cht vt lý và thiết kế h thng – Phn 5: Khí cha cháy FK-5-1-12

8. TCVN 7161-9:2009 – H thng cha cháy bng khí – Tính cht vt lý và thiết kế h thng – Phn 9: Khí cha cháy HFC-227ea

9. TCVN 7161-13:2009 – H thng cha cháy bng khí – Tính cht vt lý và thiết kế h thng – Phn 13: Khí cha cháy IG-100

10. TCVN 7884:2008 – Thiết b đẩy nước cha cháy T vn hành bng khí nén

 • Ti TCVN 7884:2008 ti đây

11. TCVN 8060:2009 – Phương tin cha cháy – Vòi cha cháy – Vòi hút bng cao su, cht do và cm vòi

 • Ti TCVN 8060:2009 ti đây

III. Tiêu chuẩn TCVN về bảo vệ chống cháy và nổ nói chung

1. TCVN 2622:1995 – Phòng cháy, chng cháy cho nhà và công trình – Yêu cu thiết kế

2. TCVN 4878:2009 – Phòng cháy và cha cháy – Phân loi cháy

3. TCVN 4879:1989 – Phòng cháy – Du hiu an toàn

4. TCVN 5684:2003 – An toàn cháy các công trình du m và sn phm du m – Yêu cu chung

5. TCVN 5738:2021 – Phòng cháy cha cháy – H thng báo cháy t động – Yêu cu k thut

6. TCVN 9310-3:2012 – Phòng cháy cha cháy – T vng – Phn 3: Phát hin cháy và báo cháy

7. TCVN 9310-4:2012 – Phòng cháy cha cháy – T vng – Phn 4: Thiết b cha cháy

8. TCVN 9310-8:2012 – Phòng cháy cha cháy – T vng – Phn 8: Thut ng chuyên dùng cho cha cháy, cu nn và x lý vt liu nguy him

9. TCVN 13249:2020 – An toàn cháy – T vng

IV. Tiêu chun TCVN v An toàn cháy n công trình

1. TCVN 3991:2012 – Tiêu chun phòng cháy trong thiết kế xây dng – Thut ngĐịnh nghĩa

2. TCVN 4530:2011 – Ca hàng xăng du – Yêu cu thiết kế

3. TCVN 5307:2009 – Kho du m và sn phm du m – Yêu cu thiết kế

4. TCVN 5684:2003 – An toàn cháy các công trình du m và sn phm du m – Yêu cu chung

5. TCVN 5760:1993 – H thng cha cháy – Tiêu cu chung v thiết kế, lp đặt và s dng

6. TCVN 6160:1996 – Phòng cháy cha cháy – Nhà cao tng – Yêu cu thiết kế

7. TCVN 6161:1996 – Phòng cháy cha cháy – Ch và trung tâm thương mi – Yêu cu thiết kế

V. Tiêu chun TCVN v PCCC Công trình công cng

1. TCVN 3907:2011 – Trường mm non – Yêu cu thiết kế

2. TCVN 3981:1985 – Trường đại hc – Yêu cu thiết kế

 • Ti TCVN 3981:1985 ti đây

3. TCVN 4205:2012 – Công trình th thao – Sân th thao – Tiêu chun thiết kế

4. TCVN 4260:2012 – Công trình th thao – B bơi – Tiêu chun thiết kế

5. TCVN 4319:2012 – Nhà và công trình công cng – Nguyên tc cơ bn để thiết kế

6. TCVN 4470:2012 – Bnh vin đa khoa – Tiêu chun thiết kế

7. TCVN 4529:2012 – Công trình th thao – Nhà th thao – Tiêu chun thiết kế

8. TCVN 4601:2012 – Công s cơ quan hành chính nhà nước – Yêu cu thiết kế

9. TCVN 5577:2012 – Rp chiếu phim – Tiêu chun thiết kế

10. TCVN 7022:2002 – Trm y tế cơ s – Yêu cu thiết kế

11. TCVN 8793:2011 – Trường Tiu hc – Yêu cu thiết kế

12. TCVN 8794:2011 – Trường Trung hc – Yêu cu thiết kế

13. TCVN 9210:2012 – Trường dy ngh – Tiêu chun thiết kế

14. TCVN 9212:2012 – Bnh vin đa khoa khu vc Tiêu chun thiết kế

 • Ti TCVN 9212:2012 ti đây

15. TCVN 9213:2012 – Bnh vin qun huyn Tiêu chun thiết kế

16. TCVN 9214:2012 – Phòng khám đa khoa khu vc – Tiêu chun thiết kế

17. TCVN 9365:2012 – Nhà văn hóa th thao – Nguyên tc cơ bn để thiết kế

18. TCVN 9369:2012 – Nhà hát – Tiêu chun thiết kế

19. TCVN 9411:2012 – Nhà lin kế – Tiêu chun thiết kế

VI. Tiêu chun TCVN v PCCC Công trình cho thương mi và công nghip

1. TCVN 11856:2017 – Ch kinh doanh thc phm

2. TCVN 12870:2020 – Bit th ngh dưỡng – Yêu cu chung v thiết kế

3. TCVN 12871:2020 – Văn phòng kết hp lưu trú – Yêu cu chung v thiết kế

4. TCVN 4317:1986 – Nhà kho – Nguyên tc cơ bn v thiết kế

5. TCVN 4514:2012 – Xí nghip công nghip – Tng mt bng – Tiêu chun thiết kế

6. TCVN 4602:2012 – Trường trung cp chuyên nghip – Tiêu chun thiết kế

7. TCVN 4604:2012 – Xí nghip công nghip – Nhà sn xut – Tiêu chun thiết kế

8. TCVN 5307:2009 – Kho du m và sn phm du m – Yêu cu thiết kế

9. TCVN 7799:2017 – Nhà ngh du lch

10. TCVN 7800:2017 – Nhà có phòng cho khách du lch thuê

11. TCVN 8284:2009 – Nhà máy chế biến chè – Yêu cu trong thiết kế và lp đặt

12. TCVN 9211:2012 – Ch – Tiêu chun thiết kế

VII. Tiêu chun TCVN v Ð bn chng la ca vt liu và kết cu xây dng

1. TCVN 6396-72:2010 – Yêu cu an toàn v cu to và lp đặt thang máy – Áp dng riêng cho thang máy ch người và thang máy ch người và hàng – Phn 72: Thang máy cha cháy

2. TCVN 6396-73:2010 – Yêu cu an toàn v cu to và lp đặt thang máy – Áp dng riêng cho thang máy ch người và thang máy ch người và hàng – Phn 73: Trng thái ca thang máy trong trường hp có cháy

3. TCVN 9031:2011 – Vt liu chu la – Ký hiu các đại lượng và đơn v

4. TCVN 9311-1:2012 – Th nghim chu la – Các b phn công trình xây dng – Phn 1: Yêu cu chung

5. TCVN 9311-3:2012 – Th nghim chu la – Các b phn công trình xây dng – Phn 3: Ch dn v phương pháp th và áp dng s liu th nghim

6. TCVN 9311-4:2012 – Th nghim chu la – Các b phn công trình xây dng – Phn 4: Yêu cu riêng đối vi b phn ngăn cách đứng chu ti

7. TCVN 9311-5:2012 – Th nghim chu la – Các b phn công trình xây dng – Phn 1: Yêu cu riêng đối vi b phn ngăn cách nm ngang chu ti

8. TCVN 9311-6:2012 – Th nghim chu la Các b phn công trình xây dng Phn 6: Các yêu cu riêng đối vi dm

9. TCVN 9311-7:2012 – Th nghim chu la – Các b phn công trình xây dng – Phn 7: Các yêu cu riêng đối vi ct

10. TCVN 9311-8:2012 – Th nghim chu la – Các b phn công trình xây dng – Phn 8: Các yêu cu riêng đối vi b phn ngăn cách đứng không chu ti

11. TCVN 9383:2012 – Th nghim kh năng chu la – Ca đi và ca chn ngăn cháy

12. TCVN 12695:2020 – Th nghim phn ng vi la cho các sn phm xây dng – Phương pháp th tính không cháy

 • Ti TCVN 12695:2020 ti đây

13. TCVN 12696-1:2020 – Th nghim phn ng vi la – Kh năng bt cháy ca sn phm dưới tác động trc tiếp ca ngn la – Phn 1: Hướng dn th kh năng bt cháy

 • Ti TCVN 12696-1:2020 ti đây

14. TCVN 12696-2:2020 – Th nghim phn ng vi la – Kh năng bt cháy ca sn phm dưới tác động trc tiếp ca ngn la – Phn 2: Th nghim vi ngun la đơn

 • Ti TCVN 12696-2:2020 ti đây

15. TCVN 12696-3:2020 – Th nghim phn ng vi la – Kh năng bt cháy ca sn phm dưới tác động trc tiếp ca ngn la – Phn 3: Th nghim vi nhiu ngun la

 • Ti TCVN 12696-3:2020 ti đây

16. TCVN 13252-1:2020 – Th nghim đốt – Ca đi và ca chn ngăn khói – Phn 1: Th nghim rò r nhit độ thường và nhit độ mc trung bình

 • Ti TCVN 13252-1:2020 ti đây

17. TCVN 13253-1:2020 – Th nghim đốt đối vi cu kin và b phn nhà – Th nghim đốt các h thng k thut – Phn 1: H chèn bt l thông

 • Ti TCVN 13253-1:2020 ti đây

18. TCVN 13253-2:2020 – Th nghim đốt đối vi cu kin và b phn nhà – Th nghim đốt các h thng k thut – Phn 2: H chèn bt mi ni (khe h) thng

 • Ti TCVN 13253-2:2020 ti đây

VIII. Tiêu chun TCVN v Thiết kế và lp đặt các bn cha khí du m hóa lng; Thiết b vn chuyn sn phm du m và khí thiên nhiên

1. TCVN 4090:1985 – Đường ng chính dn du và sn phm du – Tiêu chun thiết kế

2. TCVN 6304:1997 – Chai cha khí đốt hoá lng – Yêu cu an toàn trong bo qun, xếp d và vn chuyn

3. TCVN 6484:1999 – Khí đốt hoá lng (LPG) – Xe bn vn chuyn – Yêu cu an toàn v thiết kế, chế to và s dng

4. TCVN 6485:1999 – Khí đốt hóa lng (LPG) Np khí vào chai có dung tích nước đến 150 lít Yêu cu an toàn

 • Ti TCVN 6485:1999 ti đây

5. TCVN 6486:2008 – Khí du m hoá lng (LPG) – Tn cha dưới áp sut – Yêu cu v thiết kế và v trí lp đặt

6. TCVN 7441:2004 – H thng cung cp khí du m hoá lng (LPG) ti nơi tiêu th – Yêu cu thiết kế, lp đặt và vn hành

7. TCVN 8612:2010 – Khí thiên nhiên hóa lng (LNG) – H thng thiết b và lp đặt – Thiết kế và th nghim cn xut nhp

8. TCVN 8616:2010 – Khí thiên nhiên hóa lng (LNG) – Yêu cu trong sn xut, tn cha và vn chuyn

IX. Tiêu chun vin dn khi áp dng các tiêu chun PCCC

1. TCVN 12873:2020 – Căn h lưu trú – Yêu cu chung v thiết kế

2. TCVN 4513:1988 – Cp nước bên trong – Tiêu chun thiết kế

3. TCVN 5334:2007 – Thiết b đin kho du m và sn phm du m – Yêu cu an toàn trong thiết kế, lp đặt và s dng

4. TCVN 8753:2011 – Sân bay dân dng – Yêu cu chung v thiết kế và khai thác

 • Ti TCVN 8753:2011 ti đây

5. TCVN 9206:2012 – Đặt thiết b đin trong nhà và công trình công cng – Tiêu chun thiết kế

6. TCVN 9385:2012 – Chng sét cho công trình xây dng – Hướng dn thiết kế, kim tra và bo trì h thng

X. D tho tiêu chun quc gia v phòng cháy cha cháy năm 2022 – 2023

1. D tho Tiêu chun k thut quc gia v Phòng cháy cha cháy Phương tin cha cháy – Thiết b đầu ni Yêu cu k thut và phương pháp th

2. D tho Tiêu chun k thut quc gia v Phòng cháy cha cháy H thng cha cháy phun sương áp sut cao Yêu cu k thut và phương pháp th

3. D tho Tiêu chun k thut quc gia v Phòng cháy cha cháy – H thng cha cháy Package

4. D tho Tiêu chun k thut quc gia v Phòng cháy cha cháy – H thng cha cháy bng Bt – Phn 2 – Yêu cu thiết kế

5. D tho Tiêu chun k thut quc gia v Phòng cháy cha cháy – Hm đường b – Yêu cu thiết kế

6. Văn bn s 1091/C07-P3,P4,P7 – B Công An – 11/04/2023 Tháo g khó khăn vướng mc trong công tác bo đảm an toàn PCCC.

Nội dung chính của văn bản 1091/C07-P3,P4,P7 gồm:

 • 1.1 Về yêu cầu đối với các thành phần hồ sơ thẩm duyệt thiết kề về PCCC
 • 1.2 Về áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong thời điểm chuyển tiếp
 • 1.3 Về tính toán, thiết kế kết cấu chịu lửa
 • 1.4 Về giải pháp ngăn cháy
 • 1.5 Về giải pháp thoát nạn
 • 1.6 Về trang bị phương tiện PCCC
 • 1.7 Về giải pháp chống tụ khói
 • 1.8 Về cấp nước chữa cháy ngoài nhà cho một số loại hình công trình đặc thù
 • 2.1 Nghiệm thu từng phần
 • 2.2 Về việc nghiệm thu đối với kết cấu được bọc bảo vệ
 • 2.3 Về yêu cầu đối với vật liệu hoàn thiện trên đường thoát nạn, gian phòng sử dụng chung
 • 2.4 Về giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC
 • 3. Đối với các cơ sở còn tồn tại, vi phạm đã được cơ quan quản lý nhà nước về PCCC kiến nghị khắc phục theo Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07
 • 4. Về thực hiện tạm đình chỉ hoạt động
 • Tải văn bản số 1091/C07-P3,P4,P7 tại đây

Bn s được hướng dn cách thiết kế h thng phòng cháy cha cháy và báo cháy cho các d án thc tế, áp dng các quy chun và tiêu chun PCCC mi nht trong năm 2023.

Mục lục
This entry was posted in Architecture Blog, Constructions Blog, Marchinde Blog, Marchinde MORE, Tip&Trick Working. Bookmark the permalink.
Tags :

Leave a Reply