Plugin với tính năng sửa lỗi các đối tượng bị ẩn không hiện thị trong layer.
Cách thức cài đặt và hướng dẫn sử dụng các bạn xem trong video Chú ý khi cài đặt chạy 3dsmax với quyền admin  
 
Download
Get Link
File Type: Plugin Show Object in Layer
 
MẬT KHẨU GIẢI NÉN
File Type: mật khẩu giải nén file zip, rar

Leave a Reply

Your email address will not be published.