Thông báo về thay đổi phương thức liên lạc trong quy trình làm việc với đối tác từ 2024

Thông báo về thay đổi phương thức liên lạc trong quy trình làm việc với